תפריט

חקירות במשטרה

כפי שכל עורך דין פלילי יודע חקירה פלילית במשטרה, בהתאם להוראת סע' 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), כל שוטר שהוסמך לכך בכתב או כל קצין משטרה מוסמך לחקור אדם שיש לו יסוד להניח שיש בעדותו כדי לתרום להבהרת נסיבות ביצועה של עבירה, ולרשום מפיו הודעה בכתב, וכל נחקר עפ"י הסמכות האמורה, חייב להשיב לשאלות החוקר תשובות אמת, אלא אם כן יש בתשובותיו כדי להעמידו בסכנה של העמדה לדין פלילי. לכל נחקר איפוא קיימת זכות שלא להשיב לשאלה אם בתשובה עליה יש כדי להעמידו בסיכון של הבאה לדין פלילי כנושא באחריות לביצועה של עבירה.

ברם, אם הנחקר בחר שלא להתייעץ עם עו"ד פלילי ולא עשה שימוש בזכותו זו במועד שבו מוצגת לו השאלה - רואים אותו כמי שויתר על הזכות, ואזי לא יוכל להתנגד מכוח חסיון, להצגת התשובה שנתן לחובתו, שכן, הוא ויתר על החסיון. לכן, ישנה חשיבות בהתייעצות עם עו"ד פלילי.

חובת האזהרה בדבר קיום זכות השתיקה וזכות ההיוועצות בעורך דין פלילי קמות מיד עם גיבוש חשד סביר כנגד חשוד, ולא רק מרגע התשאול בתחנת המשטרה, שאם לא כן, עלולה המשטרה לעכב את הגעת הנחקר למתקני החקירה.

חקירות במשטרה

הודאה שמסר חשוד במסגרת חקירתו עשויה לשמש ראייה קבילה לחובתו אם היא נמסרה בחופשיות ומרצון, משמע, היא עומדת בתנאי הקבילות הקבועים בסע' 12 לפקודת הראיות.

יחד עם זאת, כל עורך דין פלילי יודע שאין באי מתן הודעה כדין, בדבר זכות השתיקה או זכות ההיוועצות בעו"ד, כדי לפסול קבילות הודאה לפי סעיף 12 לפקודת הראיות.

משמע, פגיעה בזכויות הנ"ל אינן מהוות אמצעי חקירה פסולים מהסוג המוביל בהכרח לפסילת קבילות הודאה, ויש לבחון בכל מקרה לגופו את השפעת הפגיעה בזכויות הנ"ל על חופשיות רצונו של הנחקר, ועל משקל ההודאה שמסר. עו"ד פלילי מיומן יודע מתי ניתן לבקש פסילת הודאה במשטרה כאמור.

 

עורך דין פלילי אלון ארז מייעץ ללקוחות בשלב החקירה המשטרתית בחשד לביצוען של עבירות פליליות.

עורך דין פלילי אלון ארז | עו"ד פלילי במרכז | שאול המלך 8 תל-אביב | 050-7368203