זמין 24 שעות ביממה

חקירות במשטרה

תוכן העמוד:

זימון לחקירה במשטרה בישראל יכול להתבצע על ידי מספר גופים שונים הכוללים בין היתר את משטרת ישראל, רשות המיסים, הרשות לניירות ערך, הרשות להגבלים עסקיים ורשויות חקירה נוספות ברמה הביטחונית (שב”כ ומוסד). במדינת ישראל חקירות במשטרה הוא אירוע שעבר שדרוגים ושפצורים ולשם כך יש להתכונן בהתאם.

חקירה במשטרה

 

דברים שחשוב לדעת על חקירות במשטרה

הזימון עצמו לחקירה פלילית יכול להיעשות במספר דרכים שונות הכוללות בין היתר זימון טלפוני, זימון באמצעות כתובת דואר פעילה (לא מקוונת) ו/או זימון המתבצע על ידי שוטרים המגיעים לביתו ו/או למקום הימצאו של הנדרש לחקירה פלילית ודורשים ממנו להתלוות אליהם לתחנת המשטרה הקרובה לצרכי חקירה.

 

הליכי החקירה הפלילית

ברמת העיקרון, הליכי החקירה הפלילית בישראל חייבים להתקיים בהתאם לחוק סדר הדין הפלילי –חקירת חשודים המעוגן בישראל מאז שנת 2002. חוק זה מסדיר את כללי ניהולה של החקירה הפלילית ובמקביל את זכויותיו של הנחקר/ת לאורך כל שלבי החקירה.

יחד עם זאת, קיימים חוקים נוספים, ספציפיים יותר לגבי חקירות ויש כמובן גם החלטות שיפוטיות של בית המשפט העליון, אשר הולכות יד ביד עם חוקים אלו.

 

חוק סדר דין פלילי – חקירת חשודים: עיקרי החוק

בין יתר סעיפי החוק חשוב להדגיש את זכויותיו של הנחקר/ת המופיעות בחוק וכוללות בין היתר:

 

היוועצות מוקדמת

הזכות להיוועצות מוקדמת עם עו”ד.

 

שפת האם

החובה שכל שלבי החקירה ינוהלו בשפת האם של הנחקר.

 

מסירת מידע

חובת צוותי החקירה למסור לנחקר את כל המידע המקדים אודות אופי וסוג העבירה בגינה הוא זומן לצרכי חקירה פלילית.

 

זכויות הנחקר בחוק

חובת צוותי החקירה לעדכן את הנחקר (בטרם הליכי החקירה) בכל הנוגע לזכויותיו בחוק כנחקר.

 

חובת התיעוד

חובת התיעוד, ככל שהיא קיימת בהתאם לסוג וחומרת העבירה, במסגרתה צוותי החקירה מחויבים לתעד את שלבי החקירה השונים בכל אחד ו/או יותר מהאמצעים הבאים: תיעוד בכתב, תיעוד קולי, תיעוד וידאו. אופי התיעוד נקבע בהתאם לאופי וחומרת העבירה בגינה מתקיימת החקירה.

 

הליך החקירה

כפי שכל עורך דין פלילי יודע חקירה פלילית במשטרה, בהתאם להוראת סע’ 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), כל שוטר שהוסמך לכך בכתב או כל קצין משטרה מוסמך לחקור אדם שיש לו יסוד להניח שיש בעדותו כדי לתרום להבהרת נסיבות ביצועה של עבירה, ולרשום מפיו הודעה בכתב, וכל נחקר עפ”י הסמכות האמורה, חייב להשיב לשאלות החוקר תשובות אמת, אלא אם כן יש בתשובותיו כדי להעמידו בסכנה של העמדה לדין פלילי.

 

הזכות לא לענות

לכל נחקר איפוא קיימת זכות שלא להשיב לשאלה אם בתשובה עליה יש כדי להעמידו בסיכון של הבאה לדין פלילי כנושא באחריות לביצועה של עבירה.

 

ויתור על ייצוג עורך דין

ברם, אם הנחקר בחר שלא להתייעץ עם עו”ד פלילי ולא עשה שימוש בזכותו זו במועד שבו מוצגת לו השאלה – רואים אותו כמי שויתר על הזכות, ואזי לא יוכל להתנגד מכוח חסיון, להצגת התשובה שנתן לחובתו, שכן, הוא ויתר על החסיון. לכן, ישנה חשיבות בהתייעצות עם עו”ד פלילי.

 

חובת האזהרה

חובת האזהרה בדבר קיום זכות השתיקה וזכות ההיוועצות בעורך דין פלילי קמות מיד עם גיבוש חשד סביר כנגד חשוד, ולא רק מרגע התשאול בתחנת המשטרה, שאם לא כן, עלולה המשטרה לעכב את הגעת הנחקר למתקני החקירה.

חקירות במשטרה

ראייה קבילה

הודאה שמסר חשוד במסגרת חקירתו עשויה לשמש ראייה קבילה לחובתו אם היא נמסרה בחופשיות ומרצון, משמע, היא עומדת בתנאי הקבילות הקבועים בסע’ 12 לפקודת הראיות.

יחד עם זאת, כל עורך דין פלילי יודע שאין באי מתן הודעה כדין, בדבר זכות השתיקה או זכות ההיוועצות בעו”ד, כדי לפסול קבילות הודאה לפי סעיף 12 לפקודת הראיות.

 

פגיעה בזכויות

משמע, פגיעה בזכויות הנ”ל אינן מהוות אמצעי חקירה פסולים מהסוג המוביל בהכרח לפסילת קבילות הודאה, ויש לבחון בכל מקרה לגופו את השפעת הפגיעה בזכויות הנ”ל על חופשיות רצונו של הנחקר, ועל משקל ההודאה שמסר. עו”ד פלילי מיומן יודע מתי ניתן לבקש פסילת הודאה במשטרה כאמור.

 

זומנתי לחקירה פלילית – כיצד עליי לנהוג כעת?

עם קבלת הזימון לחקירות משטרה אנו ממליצים לכם להיוועץ בהקדם האפשרי עם עורך דין פלילי וזאת לצרכי גיבוש הגרסה אותה תמסרו לצוות החקירה במהלך שלבי החקירה הראשוניים.

 

הגרסה הראשונית

חשוב לציין שלגרסה הראשונה אותה תמסרו לצוותי החקירה ישנה השפעה משמעותית בכל הנוגע להחלטת המשטרה האם להמליץ על הגשת כתב אישום כנגדכם או לאו.

 

כתב אישום

במקרים בהם יוגש נגדכם כתב אישום, הגרסה הראשונה שלכם עלולה להשפיע גם על תוצאות המשפט הפלילי הצפוי לכם.

כאשר אתם ניצבים אל מול צוות החקירה בפעם הראשונה חשוב שתבררו האם זומנתם לחקירה בסטטוס של עד או חשוד.

 

חשוב להכיר

חשוב לציין שלאדם הנחקר בסטטוס של עד לא עומדת הזכות לשתיקה והוא מחויב במסירת תשובות מלאות לכל שאלה אשר תוצג בפניו במהלך החקירה, וזאת למעט שאלות שהמענה עליהן עלול להפליל את הנחקר.

מנגד, לאדם הנחקר בסטטוס של חשוד, עומדת מלוא הזכויות כפי שמובאות בחוק, לרבות, הזכות לשמור על זכות השתיקה לאורך כל שלבי החקירה והזכות להיוועץ עם עורך דין פלילי לפני ובמהלך החקירה.

 

שילוב מניפולציות

כמו כן, חשוב לנו להדגיש שמרגע כניסתכם למתקן בו אתם עתידים להיחקר, אתם עלולים להיחשף למניפולציות שונות המופעלות נגדכם על ידי צוותי החקירה ולכן אנו ממליצים לכם להימנע משיחות מסדרון גם במקרים בהם הן השיחות נראות או נשמעות לכם תמימות ואל מול אנשים המוצגים בפניכם כנחקרים נוספים הממתינים לחקירתם.

 

תרגילי חקירה

כמו כן, אתם עלולים להיחשף לתרגילי חקירה שונים אשר נועדו להפליל אתכם ולגרום לכם להודאה בדבר ביצוע עבירה גם במקרים בהם כלל אינכם מעורבים בביצוע העבירה. לפיכך, מומלץ להיוועץ עם עורך דין פלילי טרם החקירה הפלילית ולהיחשף דרכו לכל המניפולציות השונות אותן נוהגים להפעיל צוותי החקירה.

 

צוות החקירה

כמו כן, חשוב לציין שבסיום החקירה, צוות החקירה מחויב למסור לעיונכם פרוטוקול המסכם למעשה את שלבי החקירה השונים. בשלב זה, חשוב להקפיד על קריאת הפרוטוקול במלואו ולהבין היטב את הדברים הנכתבים בו.

כמו כן, חשוב לבדוק שהדברים המופיעים בו בכתב תואמים את הדברים אותם מסרתם לצוות החקירה בעל פה.

 

חתימה על פרוטוקול

אתם תדרשו לחתום על גבי הפרוטוקול ולכן הימנעו מלחתום עליו במידה ומופיעים בו דברים אשר אינם נכונים ו/או במקרים בהם קיימת אי התאמה בין הדברים שמסרתם לחוקרים בעל פה לבין הדברים המוצגים בכתב.

 

היוועצות מוקדמת עם עורך דין פלילי טרם חקירה – משמעויות

כפי שציינו לעיל, חקירה משטרתית עלולה להשפיע בצורה ניכרת על החלטת הגוף החוקר על המלצותיו להגשת כתב אישום ומרגע שזה הוגש על התוצאות המשפטיות.

לפיכך, קיימת חשיבות רבה לכך שתגיעו ערוכים ומוכנים לכל תרחיש במהלך החקירה והדרך הטובה ביותר לכך היא באמצעות היוועצות מוקדמת עם עורך דין פלילי.

 

זכות יסוד

הזכות העומדת לרשותכם לצרכי היוועצות עם עורך דין פלילי טרם הליכי החקירה ו/או בכל אחד משלביה, הינה זכות יסוד המעוגנת בספר החוקים של מדינת ישראל והיא מתווספת לזכות יסוד נוספת המאפשרת לכם לשמור על זכות השתיקה לאורך כל שלבי החקירה.

 

האם אני יכול להיעצר לצרכי קיומה של החקירה?

מעצר הוא למעשה הליך כליאה זמני אשר נועד להגביל את תנועותיו של אדם מסוים הנדרש לחקירה בגין חשדות העולים כנגדו למעורבות ו/או ביצוע דבר עבירה המחייבת חקירה משטרתית.

 

הליך המעצר

הליך המעצר עצמו מתבצע ברוב המקרים על ידי שוטרים וניתן לקיימו אך ורק במקרים בהם עומד צו מעצר כנגד אותו אדם הנדרש למעצר או לאחר החלטה שיפוטית המורה על מעצר.

 

הגנת החוק

הליכי מעצר במדינת ישראל מהווים פגיעה חמורה בזכויות הפרט ולכן נקבעו כללים נוקשים לצרכי קיומו של מעצר וזאת באמצעות חוק סדר הדין הפלילי-סמכויות אכיפה ומעצרים המונהג במדינת ישראל מאז שנת 1996.

במסגרת חוק זה נקבעו שלושה סוגי מעצר עיקריים באמצעותם ניתן לקיים הליכי מעצר:

 

מעצר 24 שעות

מעצר 24 שעות (ברוב המקרים לצרכי חקירה פלילית).

 

מעצר ימים

מעצר ימים המוגבל לתקופה מקסימאלית של עד 30 יום (ברוב המקרים לצרכי השלמתו של הליך החקירה).

 

מעצר עד תום ההליכים

מעצר עד תום ההליכים הוא המעצר הקשה יותר מבניהם.

 

הארכת מעצר

כאשר משטרת ישראל מעוניינת להאריך את מעצרו של אדם מסוים מעבר לתקופת מעצר 24 שעות היא מחויבת להביאו בפני שופט ולהציג בפני כבוד השופט את הסיבות בגינן היא דורשת מעצר ימים בשלב הראשון ומעצר עד תום ההליכים לאחר מכן במידת הצורך.

 

חוק סדר הדין הפלילי

סמכויות אכיפה ומעצרים מתיר את המשך מעצרו של אדם ממעצר 24 שעות למעצר ימים במקרים בהם מתקיימים אחד מהתנאים הבאים:

 

חומרי החקירה

המשטרה וצוותי החקירה מחזיקים בחומרי חקירה היכולים להתגבש לכדי הגשת כתב אישום.

 

השלמת הליך החקירה

צוותי החקירה נדרשים לזמן נוסף על מנת להשלים את הליכי החקירה הנחוצים להם.

 

מידע מבוסס

המשטרה מחזיקה במידע מבוסס על כך שהאדם העצור עלול לברוח מהארץ או לשבש את הליכי החקירה במידה והם לא יתנהלו במסגרת המשך מעצרו.

 

קביעת סוג המעצר

יחד עם זאת, תקופת ההארכה ממעצר 24 שעות למעצר ימים תקבע על פי החלטת השופט וזאת בהתאם לנסיבות הבקשה אותה הגישה המשטרה להארכת מעצרו.

 

חשוב לזכור

גם אנשים נורמטיביים הפועלים על פי חוקי המדינה, עלולים למצוא את עצמם ביום בהיר אחד מזומנים לחקירה משטרתית בתחנת המשטרה.

במקרים אלו, קיימת חשיבות רבה להיכרות עם הליכי החקירה וזכויותיהם של הנחקרים ו/או העצורים ולצורך כך מומלץ להיוועץ עם עורך דין פלילי מייד לאחר שקיבלתם זימון לחקירת משטרה או שנלקחתם לחקירה.

עורך דין פלילי אלון ארז מייעץ ללקוחות בשלב החקירה המשטרתית בחשד לביצוען של עבירות פליליות.
זמין 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע
פנו עוד היום 050-7368203

אין בתוכן המצוי באתר, כדי לשמש או להיחשב כייעוץ משפטי ו/או המלצה משפטית ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו”ד ואין להסתמך על המידע בכל צורה שהיא. יובהר, כי כל פעולה שתעשה על פי המידע המצוי באתר הינה על אחריות הצופה בלבד ולא יהא באילו כדי ליצור יחסי עורך דין לקוח בין הצופה לבין עורך דין אלון ארז, בין במישרין ובין בעיקיפין. 

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
אולמרט בעליון

בתחילת השבוע החליט נשיא בית המשפט העליון, השופט אשר גרוניס, כי מורשעי “פרשת הולילנד” ובהם ראש הממשלה לשעבר, מר אהוד אולמרט, לא יתחילו את ריצוי

קרא עוד »
אי הרשעה פלילית

הכלל המשפטי באופן כללי וכברירת מחדל, מרגע שהוכחה אשמתו של אדם, הרי שהדרך לציין את הפסול שבמעשה הפלילי, היא על דרך הרשעה פלילית. זאת, על

קרא עוד »
כפתור: חזור למעלה