ועדת שחרורים או בשמה המוכר ועדת שליש

בהתאם לס' 3 לחוק שחרור ממאסר על תנאי, רשאית ועדת השחרורים (הידועה גם בשם ועדת שליש) לשחרר אסיר, למעט אסיר עולם, על תנאי, לבקשת האסיר (עדיף לבקש באמצעות עו"ד פלילי), לאחר שהאסיר, אשר נגזר עליו מאסר העולה על שישה חודשים, ריצה לפחות שני שלישים מתקופת המאסר. אולם ועדת השחרורים לא תשחרר אסיר כאמור, אלא אם כן שוכנעה כי האסיר ראוי לשחרור וכי שחרורו אינו מסכן את שלום הציבור.

מה הרכב ועדת שליש ומהם השיקולים לשחרור

במותב של ועדת שליש יושבים שופט, קצין שב"ס בכיר ושני נציגים נוספים שמונו ע"י שר המשפטים ואשר הינם, בדרך כלל, מתחום העבודה הסוציאלית, פסיכולוגיה וכו'.

בין יתר השיקולים שועדת השחרורים תביא בחשבון בטרם החלטתה אם לשחרר אסיר או לא, נבחנים הסיכון הצפוי משחרורו של האסיר לשלום הציבור, לרבות למשפחתו, לנפגע העבירה ולביטחון המדינה, סיכויי שיקומו של האסיר והתנהגותו בכלא של האסיר. במסגרת בחינת השיקולים תבחנה, בין השאר, חומרת העבירה בגינה מרצה האסיר עונש מאסר, נסיבות ביצוע העבירה, תקופת המאסר, הרשעות קודמות של האסיר, דיונים קודמים של האסיר במסגרת וועדות שליש, תוכנם של כתבי האישום כנגד האסיר, חוות דעת של שב"ס בעניינו של האסיר וכו'.

כאשר מדובר באסיר המרצה עונשים של אלימות במשפחה, עבירות מין או כאשר מדובר באסיר הלוקה בנפשו, וועדת השחרורים מחוייבת גם לשקול את חוות הדעת לעניין מסוכנותו של האסיר, שנכתבו ע"י וועדות מיוחדות.

שלב הדיון בועדת שחרורים

דיון בועדת השחרורים, יתקיים בנוכחות האסיר ובא כוחו אם הוא מיוצג ע"י עו"ד פלילי, וכן בנוכחות בא כוח היועץ המשפטי לממשלה. הועדה רשאית למנות לאסיר סניגור (עו"ד פלילי בדרך כלל) לצורך הדיון בפניה. בא כוח היועץ המשפטי לממשלה רשאי להציג לפני הועדה מידע שגילויו לאסיר ולבא כוחו עלול, לדעתו, לפגוע בביטחון המדינה או בענין ציבורי חשוב אחר, אף שלא בנוכחות האסיר ובא כוחו (עורך דין פלילי) ובלי לגלות להם את תוכנו.

אסיר ששוחרר על-תנאי ועבר עבירה נוספת בתקופת התנאי, ועדת השחרורים תבטל את שחרורו של האסיר ותחייבו לשאת מאסר שאורכו כאורך תקופת התנאי. אולם, הועדה רשאית, בנסיבות מיוחדות, להחליט, מנימוקים שיירשמו, על המשך השחרור בתנאים שנקבעו על ידה או בתנאים אחרים שתקבע, ובלבד שלא הוטל על האסיר עונש מאסר בפועל בשל העבירה הנוספת שעבר בתקופת התנאי.

עורך דין פלילי אלון ארז, הבקיא בחוק ובפסיקה הנוגעים לייצוג אסירים בפני ועדת שחרורים (ועדת שליש), מייצג במקצועיות הגבוהה ביותר ובמסירות, אסירים, בפני ועדת שחרורים של השב"ס.