מילון מונחים משפטיים בתחום הפלילי

עורך דין פלילי אלון ארז
עורך דין פלילי אלון ארז
עו"ד פלילי אלון ארז

לפניכם מילון מונחים משפטיים בתחום הפלילי. מילון המונחים יעזור לכם במידה ותתקלו בעולם הפלילי, תזומנו אל חקירות במשטרה, תסתייעו בעורכי דין (עורך דין פלילי, עורך דין עבירות מין, סחר בסמים וכדומה) ו/או פשוט תרצו להכיר את המושגים

יסודות עבירה פלילית

עבירה פלילית היא בעלת 2 יסודות; האחד, יסוד פיזי (בלטינית: Actus Reus) והשני יסוד נפשי (בלטינית: (Mens Rea).

עבירה פלילית היא עבירה בה התקיימו שני היסודות באותו הזמן. החוק בישראל קובע כי מרבית העבירות הפליליות דורשות ומחייבות הוכחת מחשבה פלילית ויש כמה חריגים כמו עבירות רשלנות שאינן דורשות מחשבה..

היסוד הנפשי הוא הלך הנפש המלווה את מבצע העבירה במהלך שעת התנהגותו. כאמור לעיל, במידה ונקבע בהגדרת העבירה כי היסוד הנפשי הוא הרשלנות או כאשר העבירה היא עבירה של אחריות קפידה – לא ידרשו הוכחות למחשבה פלילית.

היסוד הפיזי הוא בעצם האקט עצמו או המחדל העובדתי הקיים – שביסוד העבירה עצמה.

למען ההסבר, נניח ומדובר בעבירה אשר תוצאתה המתת חיי אדם.

אזי, כאשר אדם חי הומת מדובר ברצח, הריגה או גרימת מוות ברשלנות. לכל אחד מאלו יש עונש שונה למרות שהתוצאה / היסוד העובדתי למעשה זהה.

השוני בא לידי ביטוי ביסוד הנפשי בלבד וכך ברצח יש צורך להוכחת יסוד נפשי בכוונה תחילה, בהריגה יש צורך להוכיח יסוד נפשי של פזיזות/אדישות ובגרימת מוות ברשלנות מספיק להוכיח רשלנות.

עבירה פלילית

 עבירה פלילית היא התנהגות המפרה נורמה מסוימת, בין אם במעשה לבין אם במחדל. החוק בישראל גורס כי עבירה פלילית היא עבירה אשר יש עליה ובגינה עונש המחוקק בחוק.

התנהגות פלילית בתחום הפלילי, מוגדרת בחוק וגם איזה עונש קבוע לכל עבירה כזו. יש שלוש דרגות חומר בעבירות פליליות והן:

חטא

עבירה פלילית בעלת עונש מאשר מקסימלי שלא יעלה על 3 חודשים.

עוון

עבירה פלילית בעלת עונש מאסר אשר עולה על 3 חודשים אך אינו עולה על 3 שנים.

פשע

עבירה פלילית של עונש מאסר של מעל 3 שנים.

חשוד

חשוד הוא אדם אשר עתיד להיחקר או שנחקר תחת אזהרה בחשד לביצוע עבירה אך טרם הוגש כתב אישום.

נאשם

אדם אשר הוגש כנגדו כתב אישום והוא מואשם בעבירה.

הקראה

הקראה היא דיון שבו הנאשם צריך להשיב על כתב אישום אשר הוגש כנגדו. בית המשפט יקריא את כתב האישום לנאשם ואם יהיה צורך בהסבר תוכן כתב האישום, ההסבר יוענק במידת הצורך וכאשר אין לנאשם סניגור אשר עדכן את בית המשפט כי כתב האישום הוקרא והוסבר לנאשם.

מחשבה פלילית

כל אדם בעל מחשבות אך מחשבה פלילית היא מחשבה שיש בה מודעות למעשה שבוצע, מודעות להשלכות ותוצאות המעשה ואף מודעות לקיומן של הנסיבות הקשורות עם פרטי העבירה ותוצאותיה.

את המחשבה הפלילית ניתן להעתיק לאובייקט אחר בהתאם לדין, משמע: באם התכוון אדם לרצוח אדם אחר אך בפועל ובטעות רצח אדם שונה ממי שרצה או התכוון לרצוח, עדיין יורשע אותו אדם ברצח (כוונה פלילית מועתקת).

כוונה

כוונה לגרום לתוצאות תוך מחשבה מראש על התרחשות התוצאות לצד הרצון להשגת התוצאות הללו. למשל: אדם אשר היה בעל כוונה לבצע שוד, ידע והבין את ההשלכות ורצה לבצע את השוד.

קובלנה

 מדינת ישראל היא המאשימה העיקרית במשפט הפלילי בעזרת תובעים המוסמכים מטעמה. לצד זאת, יכול ורשאי כל אדם להגיש קובלנה ולהאשים אדם אחר בעבירה מסויימת.

בין עבירות אלו נמצא את הבאות: תקיפה, איומים, הסגת גבול (על מנת לבצע עבירה), עבירות שונות בתחום הגנת הפרטיות, לשון הרע ועוד רשימה מצומצמת של עבירות נוספות.

ביטול כתב אישום

ביטולו של כתב אישום יכול לקרות וזה אומר שהפרקליטות חזרה בה מכתב האישום בשל סיבות שונות. החזרה של הפרקליטות עלולה להוביל לביטולו של כתב האישום ולקבלת חלקן או כל טענות ההגנה.

אליבי

אליבי היא טענה הגורסת כי “במקום אחר הייתי” באותו הזמן בו בוצעה העבירה. את טענת האליבי יש להעלות כבר בהזדמנות הראשונה.

כאשר טענת האליבי מתקבלת, המשמעות היא שלאותו חשוד או נאשם לא הייתה כלל ההזדמנות לבצע את אותה עבירה, מכיוון שהוא לא היה באותו המקום. כאשר אליבי מתקבל לא יועמד החשוד או הנאשם לדין והוא יזוכה מכל ההאשמות.

טענות מקדמיות

טענות הנטענות לאחר תחילתו של משפט פלילי. כל נאשם רשאי להעלות טענות אלו ובין טענות אלו נמצא את: חוסר סמכות, חסינות, הגנה מן הצדק, התיישנות ועוד. ישנן טענות מקדמיות אשר ניתן לטעון אך ורק בתחילת המשפט וישנן טענות מקדמיות אותן ניתן לטעון בשלב אחר של המשפט – במידה והתקבלה רשות בית המשפט לכך.

עיכוב הליכים

עיכוב הליכים הוא הפסקת הליך משפטי בעניין מסוים. היועמ”ש יכול לעכב הליכים משפטיים בכל שלב כנגד אדם כל עוד זה לפני הכרעת הדין ולאחר הגשת כתב אישום. כל הליך אשר עוכב, חודש ועוכב שוב, לא יכול להיות מחודש יותר.

מילון מונחים משפטיים

התליית הליכים

במידה וטרם ניתן גזר הדין אך כתב האישום הוגש כבר, בית המשפט רשאי (בין אם ביוזמתו לבין אם בעקבות בקשת תובע) להתלות את ההליכים הקיימים כנגד הנאשם באם לא ניתן להביאו להמשך המשפט שלו.

במידה וההליכים חודשו על ידי בית המשפט, יהיה ניתן להמשיך את הדיון החל מאותו שלב אליו הגיע בית המשפט לפני התליית ההליכים. חידוש הליכי המשפט שהותלו, ניתן במידה ואפשר להביא את הנאשם להמשך המשפט ו/או התובע הודיע בכתב לבית המשפט על הרצון לחדש את ההליכים שהותלו.

אי הרשעה

בית המשפט רשאי לפסוק במקרים חריגים בלבד שלא תירשם עבירה פלילית לחובת אדם במרשם הפלילי וזאת למרות שהוא אשם בעבירה הפלילית המדוברת.

אי הרשעה ולמעשה סיומו של ההליך הפלילי ללא הרשעה, יתבצע על בסיס תסקיר אודות הנאשם וילווה בצו פיקוח של שירות המבחן ו/או ביצוע שירות לתועלת הציבור.

ביטול הרשעה פלילית

בית המשפט רשאי ובעל סמכות לבטל הרשעה פלילית המיוחסת לנאשם אשר הורשע בה. את ביטול ההרשעה ניתן לבצע בנסיבות המתאימות בלבד; סעיף 192א לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ”ב-1982:

“הרשיע בית המשפט את הנאשם, ולפני מתן גזר הדין ראה שיש מקום לתת לגביו צו מבחן או צו שירות לתועלת הציבור, ללא הרשעה, רשאי הוא לבטל את ההרשעה ולצוות כאמור”.

בקשות שונות

בקשות המוגשות על ידי שני הצדדים במהלכו של משפט.

אי שפיות

סייג לאחריות פלילית ועל פי חוק העונשין, אדם לא יישא באחריות הפלילית למעשה בו הוא מואשם באם היה לו חוסר יכולת של ממש להבין את שהוא עושה והפסול שבמעשה זה או שלא הייתה לו היכולת להימנע מביצוע המעשה.

מסדר זיהוי

הליך חקירתי ובו עד אשר ראה חשוד מסוים בנסיבות מפלילות, יזהה אותו בתוך קבוצת אנשים אשר אינם שונים ממנו. במידה ומתבצע זיהוי של החשוד, הזיהוי יהווה ראייה לכאורה לאמיתות דברי העד וכי אכן אותו חשוד ביצע את המעשה/עבירה.

הסדר טיעון

הסדר או עסקת טיעון בין צד התביעה לבין הצד הנאשם. על פי פסיקת בית המשפט העליון קבלת הסדר הטיעון יתקבל למעט מקרים הנחשבים יוצאי דופן.

עבירת סיוע

סיוע הינו עבירה וככלל, עונש בגין סיוע יהיה מחצית מהעונש אשר יוטל בגין ביצוע העבירה העיקרית.

מסייע הוא מי שביצע מעשה המאפשר את ביצוע העבירה, מקל על ביצועה, מאבטח את מבצע העבירה, עוזר למנוע את תפיסת מבצע העבירה ומי שתורם בדרך אחרת נוספת לביצוע העבירה. אין צורך להשלים את הסיוע לביצוע העבירה ודי מספיק בהתחלת ביצוע הסיוע.

עונש מאסר על תנאי

עונש נפוץ ושכיח אשר ניתן למצוא אותו במרבית גזרי הדין. מדובר בעונש שאינו ממשי אלא הרתעתי והוא אמור לצפות את פני העתיד. עונש זה יוצר תנאי לכליאה מחד ומאידך מדובר בענישה עדיפה מאשר ענישת מאסר ממשי על כל השלכותיו.

עדות מוקדמת

עדות אשר בית המשפט יכול לגבות אפילו אם לא התחיל המשפט הפלילי עצמו. ניתן לגבות עדות זו במהלך חקירה או לאחר שהוגש כתב אישום. מדובר בעדות המשמרת עדות אשר עלולה שלא להינתן בהמשך המשפט או שישנו חשש ממשי שלא יהיה ניתן לגבות עדות זו בשלב המשפט עצמו.

זכות ההיוועצות

זכות ההיוועצות ב: עורך דין צבאי, עורך דין פלילי, סחר בסמים, עורך דין עבירות מין או עורך דין אחר – זכות חוקתית של חשוד להיוועץ בעורך דינו ומהווה ביטוי מובהק לקיומו של הליך הוגן. זכות זו עומדת לרשות לחשודים כבר החל משלב המעצר.

זכות היידוע

כאשר מתקבל חומר חקירה הנוגע לעבירות פשע אצל רשות תביעה משטרתית או פרקליטות, הנ”ל מחוייבת לשלוח הודעה לחשוד על כך, הודעה זו נקראת מכתב יידוע לחשוד.

מטרת היידוע היא ליידע את הנחקר בעבירה מסויימת כי התקבל חומר חקירה בעניין בו הוא נחקר, חומר אשר ייבדק וזכות להשמיע את דבריו תוענק לו בטרם יוגש כתב אישום כנגדו.

זכות השתיקה

זכות זו עומדת לזכותו של כל נחקר והיא שלובה בחזקת חפותו עד הוכחת אשמתו. במסגרת זכות השתיקה, ניתן לשתוק בכל הליכי החקירה באופן מוחלט.

זכות השתיקה הוענקה ממספר טעמים ובין אלו נמצא את מניעת מצב בו נחקר יענה שלא באמת לשאלות המוצגות ומופנות אליו במסגרת חקירה וזאת בשל לחץ אותו הנחקר עלול לחוות בעת חקירה, מצוקה אשר הוא עלול להרגיש ואלו יגרמו לו להפללה במעשה שלא ביצע.

גזר דין

החלטות שיפוטיות אשר הטיל בית המשפט על נאשם. הכרעת הדין וגזר הדין משמעם פסק דין.

זוטי דברים

סייג נוסף לאחריות הפלילית ועל פי חוק העונשים במדינת ישראל, אדם לא יישא באחריות פלילית במידה ומדובר במעשה קל ערך וזאת לאור טיב המעשה שבוצע, תוצאות המעשה והאינטרס הציבורי ונסיבותיו.

קטינות

סייג לאחריות הפלילית ובהתאם לחוק העונשין: אדם לא יישא באחריות פלילית בגין מעשים שביצע בטרם מלאו לו 12 שנים.

עד כאן המילון שלנו למונחים מהעולם הפלילי. אין באמור להעיד או לרמוז כי מדובר בכל המונחים הקיימים בעולם המשפטי ובהחלט מומלץ בעת הסתבכות במצב פלילי לשכור את שירותיו של עורך דין צבאי, עורך דין פלילי, עורך דין המתמחה במה שנקרא סחר בסמים, עורך דין עבירות מין או כל עורך דין העוסק בסקופ של המשפט הפלילי המתאים, כאשר התקבל זימון עבור חקירות במשטרה והליך פלילי החל.

שתפו בקליק
Picture of עורך דין אלון ארז
עורך דין אלון ארז

בוגר תואר ראשון ושני במשפטים מטעם הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל אביב . מאז שנת 2009, עו”ד ארז חבר בלשכת עורכי הדין של מדינת ישראל ובנוסף מחזיק באישור מטעם בית המשפט העליון לשמש כסנגור צבאי.

את ניסיונו העשיר והידע המשפטי הרחב רכש עורך דין ארז במסגרת ייצוגם המוצלח של מאות לקוחות מרוצים בבתי המשפט השונים.

להמשך קריאה
אולמרט בעליון

בתחילת השבוע החליט נשיא בית המשפט העליון, השופט אשר גרוניס, כי מורשעי “פרשת הולילנד” ובהם ראש הממשלה לשעבר, מר אהוד אולמרט, לא יתחילו את ריצוי

קרא עוד »
הפקעת עבודות שירות

חוק העונשין שונה לאחרונה במידה משמעותית ובמסגרתו מוענקת סמכות לנציב שירות בתי הסוהר או לקצין שהוסמך על ידו לשם כך, להפסיק עבודות שירות לאדם אשר

קרא עוד »