עבירות זנות ותועבה

עורך דין פלילי אלון ארז
עורך דין פלילי אלון ארז
עו"ד פלילי אלון ארז

תחת הסימן של עבירות זנות ותועבה, המופיע בחוק העונשין של מדינת ישראל, ניתן למצוא, בין השאר: סרסרות למעשי זנות, הבאת אדם לידי מעשה, עיסוק, השכרה, החזקת מקום, פרסום דברי זנות ועוד עבירות זנות ותועבה המפורטות בכתבה זו.

 

עבירות זנות ותועבה – כללי

סרסרות למעשי זנות

אלה דינם מאסר חמש שנים:

 • מי שמחייתו, כולה או מקצתה, דרך קבע או בתקופה כלשהי, על רווחי אדם העוסק בזנות;
 • מי שמקבל ביודעין מה שניתן בעד מעשה זנות של אדם או חלק ממה שניתן כאמור.
 • עבר אדם עבירה לפי סעיף זה בבן זוגו, בילדו או בילדו החורג, או שעבר את העבירה תוך ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או השגחה, דינו – מאסר שבע שנים.

 

לעניין סעיף זה אין נפקא מינה

 1. אם הדבר שקיבל העבריין היה כסף, שווה כסף, שירות או טובת הנאה אחרת.
 2. אם קיבל את הדבר מאדם העוסק בזנות או מאדם אחר/
 3. אם קיבל אתנן בעד מעשה זנות או חליפיו של אתנן.

 

הבאת אדם לידי מעשה זנות

המביא אדם לידי מעשה זנות עם אדם אחר, דינו – מאסר חמש שנים.

 

הבאת אדם לידי עיסוק בזנות

המביא אדם לידי עיסוק בזנות, דינו – מאסר שבע שנים.

 

עונשים חמורים על העוברים את החוקים

המחוקק קבע עונשים חמורים על העוברים את החוקים הנ”ל כאשר נסיבות ביצוע העבירות הנ”ל היו תוך ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או השגחה, או תוך ניצול מצוקה כלכלית או נפשית של הקורבן וכן כאשר הקורבן הינו קטין/נה.

המחוקק קבע חזקת סרסרות לפיה גבר הגר עם זונה או שהוא רגיל להילוות אליה דרך קבע או משתמש בפיקוחו או בהשפעתו עליה בדרך שיש בה כדי לסייע בידה או להכריחה לזנות, חזקה עליו שהוא חי על רווחיה, זולת אם הוכח היפוכו של דבר.

 

החזקת מקום לשם זנות

מי שמחזיק או מנהל מקום, לרבות כלי רכב וכלי שיט, לשם עיסוק בזנות, דינו – מאסר חמש שנים.

 

השכרת מקום לשם זנות

מי שמשכיר או מחדש שכירות של מקום, לרבות כלי רכב וכלי שיט, בידעו שהוא משמש או ישמש לאדם מקום למעשי זנות, דינו – מאסר ששה חדשים; והוא הדין אם לא הפסיק השכרתו של מקום לאחר שנודע לו שהוא משמש כאמור, על אף שיש בידו זכות להפסיקה ולתבוע פינוי בשל כך.

 

איסור פרסום ומסירת מידע בדבר זנות של קטין

המוסר מידע או המפרסם פרסום על מתן שירות של מעשה זנות, כשנותן השירות הוא קטין, דינו – מאסר חמש שנים; לענין עבירה לפי סעיף זה, אחת היא אם שירות הזנות ניתן בישראל או מחוץ לישראל, אם המידע מתייחס לקטין מסוים אם לאו, או אם הפרסום מציין שנותן השירות הוא קטין אם לאו.

 

איסור פרסום בדבר שירותי זנות של בגיר

המפרסם פרסום בדבר מתן שירותי זנות, כשנותן השירות אינו קטין, דינו – מאסר שישה חודשים.

 

הוראות סעיף קטן

לא יחולו על פרסום בדבר מתן שירותי זנות, אם התקיימו בו כל אלה:

 1. ענינו אך ורק מתן שירותי זנות.
 2. הוא התפרסם בנפרד מדברי פרסום אחרים;
 3. הוא נמסר לאדם רק לפי בקשתו;
 4. סומן בו, בצורה בולטת, כי מטרתו היא לפרסם שירותי זנות.
 5. שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות לביצוע סעיף זה.

 

פרסום והצגת תועבה

העושה אחת מאלה, דינו – מאסר שלוש שנים:

 

פרסום תועבה

מפרסם פרסום תועבה או מכינו לצורכי פרסום.

 

הצגת תועבה

מציג, מארגן או מפיק הצגת תועבה.

ציבורי

במקום ציבורי.

 

במקום שאינו ציבורי

אלא אם כן הוא מקום המשמש למגורים או המשמש חבר בני אדם שהחברות בו היא למי שמלאו לו שמונה עשרה שנים ולתקופה רצופה.

 

הדמיית קטין

המפרסם פרסום תועבה ובו דמותו של קטין, לרבות הדמיית קטין או ציור של קטין, דינו – מאסר חמש שנים.

 

שימוש בגופו של קטין

המשתמש בגופו של קטין לעשיית פרסום תועבה, או המשתמש בקטין בהצגת תועבה, דינו – מאסר שבע שנים.

 

מידת האחריות

נעברה העבירה לפי סעיפים קטנים (ב) או (ב1) בידי האחראי על הקטין כהגדרתו בסעיף 368א, או בהסכמתו של אחראי כאמור, דינו של האחראי – מאסר עשר שנים.

 

פרסום תועבה בדמותו של קטין

המחזיק ברשותו פרסום תועבה ובו דמותו של קטין, דינו – מאסר שנה; לענין סעיף קטן זה, “מחזיק” – למעט המחזיק באקראי ובתום לב.

 

בעל עסק במהלך עסקיו

בית המשפט הדן בעבירה לפי סעיף זה שנעברה בידי בעל עסק במהלך עסקיו, רשאי להפעיל גם את הסמכויות לפי סעיפים 16 ו-17 לחוק רישוי עסקים, התשכ”ח-
1968, ובלבד שלא ישתמש בית המשפט בסמכותו לפי סעיף 17 אלא אם כן השתכנע שיש ראיות לכאורה לביצוע העבירה ושהפעלת סמכותו דרושה לטובת הציבור.

 

לא יוגש כתב אישום

לפי סעיף קטן (א) – אלא בתוך שנתיים מיום ביצוע העבירה, ובידי פרקליט מחוז או בהסכמתו בכתב;
(2) לפי סעיפים קטנים (ב) עד (ב3) – אלא בידי פרקליט מחוז או בהסכמתו בכתב.

עו”ד פלילי אלון ארז, הבקיא בחוק ובפסיקה הנוגעים לעבירות זנות ותועבה, מייצג במקצועיות הגבוהה ביותר ובמסירות, לקוחות החשודים או נאשמים בעבירות זנות ותועבה.

שתפו בקליק
Picture of עורך דין אלון ארז
עורך דין אלון ארז

בוגר תואר ראשון ושני במשפטים מטעם הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל אביב . מאז שנת 2009, עו”ד ארז חבר בלשכת עורכי הדין של מדינת ישראל ובנוסף מחזיק באישור מטעם בית המשפט העליון לשמש כסנגור צבאי.

את ניסיונו העשיר והידע המשפטי הרחב רכש עורך דין ארז במסגרת ייצוגם המוצלח של מאות לקוחות מרוצים בבתי המשפט השונים.

להמשך קריאה
אולמרט בעליון

בתחילת השבוע החליט נשיא בית המשפט העליון, השופט אשר גרוניס, כי מורשעי “פרשת הולילנד” ובהם ראש הממשלה לשעבר, מר אהוד אולמרט, לא יתחילו את ריצוי

קרא עוד »
הפקעת עבודות שירות

חוק העונשין שונה לאחרונה במידה משמעותית ובמסגרתו מוענקת סמכות לנציב שירות בתי הסוהר או לקצין שהוסמך על ידו לשם כך, להפסיק עבודות שירות לאדם אשר

קרא עוד »