עבירות מחשב – אינטרנט

עבירות מחשב ועבירות אינטרנט צמחו יחדיו עם ההתפתחות הטכנולוגית. דרכי השימוש של עברייני המחשב באמצעים הטכנולוגיים העומדים לרשותם גדלה וזאת לאחר חדירת רשת האינטרנט לכל בית.

המחוקק הישראלי, בחוקקו את חוק המחשבים, בשנת 1995, לא לקח בחשבון, וזאת מסיבות אובייקטיביות, התפתחות טכנולוגית מהירה ונפוצה כל כך כפי שהתרחשה במציאות. כתוצאה מכך החלק שבחוק המחשבים, המגדיר עבירות פליליות הינו חסר מאוד ביחס לשימוש העברייני הנעשה דרך המחשב והאינטרנט לצורך פעילות כלכלית, מינית וכו'.

לכן, ניתן לראות כי כתבי אישום המכילים בתוכם עבירות מחוק המחשבים כמעט תמיד יהיו לצד עבירות מתחום הגנת הפרטיות, או פרסום חומרי תועבה וכו'. יחד עם זאת, לא רחוק היום, לדעתי, מחקיקה מפורטת יותר של עבירות המחשב ונספחיה תחת חוק אחד כולל ומקיף וזאת נוכח שכיחותן של עבירות אלו. בשל חדשנותן של עבירות המחשב והאינטרנט, מומלץ לשכור את שירותיו של עורך דין פלילי במקרה שבו אדם נחשד או מואשם בעבירה מסוג זה.

עבירות מחשב

תחת ההגדרות של עבירות מחשב כפי שהן מוצאות ביטוי בחוק המחשבים ניתן למצוא, בין השאר, את העבירות הבאות:

שיבוש או הפרעה למחשב או לחומר מחשב

העושה שלא כדין אחת מאלה, דינו – מאסר שלוש שנים:
(1) משבש את פעולתו התקינה של מחשב או מפריע לשימוש בו.
(2) מוחק חומר מחשב, גורם לשינוי בו, משבשו בכל דרך אחרת או מפריע לשימוש בו.

עבירות מחשב של מידע כוזב או פלט כוזב

(עבירות מחשב של מידע או פלט שיש בהם כדי להטעות, בהתאם למטרות השימוש בהם).

העושה אחת מאלה, דינו – מאסר חמש שנים:
(1) מעביר לאחר או מאחסן במחשב מידע כוזב או עושה פעולה לגבי מידע כדי שתוצאתה תהיה מידע כוזב או פלט כוזב.
(2) כותב תוכנה, מעביר תוכנה לאחר או מאחסן תוכנה במחשב, כדי שתוצאת השימוש בה תהיה מידע כוזב או פלט כוזב, או מפעיל מחשב תוך כדי שימוש בתוכנה כאמור.

חדירה לחומר מחשב שלא כדין

החודר שלא כדין לחומר מחשב הנמצא במחשב, דינו – מאסר שלוש שנים.

נגיף מחשב

(א) העורך תוכנה באופן שהוא מסגלה לגרום נזק או שיבוש למחשב או לחומר מחשב בלתי מסויימים, כדי לגרום שלא כדין נזק או שיבוש למחשב או לחומר מחשב, מסויימים או בלתי מסויימים, דינו – מאסר שלוש שנים.
(ב) המעביר לאחר או המחדיר למחשב של אחר תוכנה אשר סוגלה לגרום נזק או שיבוש

כאמור בסעיף קטן (א), כדי לגרום שלא כדין נזק או שיבוש כאמור, דינו – מאסר חמש שנים.

עורך דין פלילי אלון ארז, הבקיא ברזי החוק והפסיקה הנוגעים לעבירת מחשב ואינטרנט, מייצג במקצועיות הגבוהה ביותר ובמסירות, לקוחות החשודים או נאשמים בעבירת מחשב ואינטרנט.