זמין 24 שעות ביממה

עבירות רכוש

תוכן העמוד:

בתי המשפט במדינת ישראל רואים בעבירות רכוש, גניבה, פריצה כחמורות ביותר. לדעת בתי המשפט מעשים שנועדו לפגוע ברכוש כגון עבירות רכוש ולשלול רכוש פוגעים בסדרי החברה, בזכויותיהם היסודיות של יחידיה, בנסיבות מסוימות יש בהם כדי לסכן את בטחונה של החברה ואת בטחונו של כל אדם בה.

 

עבירות רכוש – ייצוג עורך דין

בשל זווית ראייה זו של בתי המשפט, לחשודים או נאשמים בעבירות רכוש מומלץ ביותר להיות מיוצגים על ידי עו”ד פלילי בעל נסיון בייצוג בעבירות רכוש.

כאשר מובא חשוד בעבירות רכוש בפני בית המשפט בכדי שזה האחרון יחליט אם להמשיך את מעצרו, הרי שהשיקולים העומדים בפני בית המשפט הינם כי עבירות רכוש טומנות בחובן סיכון טבוע כי בתנאים מסויימים הן יבוצעו באלימות ותוך סיכון חיי אדם, או שלמות גופו, אם לצורך השגת הרכוש, אם לשם שמירה עליו, ואם לצורך המלטות המבצעים מעונש. עוד שיקולים העומדים בפני בית המשפט נובעים מהעובדה כי ניתן לקבוע כי עבירות רכוש המבוצעות באורח שיטתי, או בהיקף ניכר, או תוך התארגנות של מספר עבריינים, או תוך שימוש באמצעים מיוחדים ומתוחכמים, עלולות לפי מהותן ונסיבות ביצוען לסכן את בטחון האדם ואת בטחון הציבור. רק עו”ד פלילי הבקיא בייצוג בעבירות רכוש יוכל לשכנע את בית המשפט כי נסיבות ביצוע העבירה על ידי הלקוח אותו הוא מייצג לא נכללות במניין השיקולים שבית המשפט לוקח בחשבון.

 

עבירות פגיעות ברכוש

בפרק של פגיעות ברכוש של חוק העונשין הישראלי ניתן למצוא בין השאר את העבירות הבאות:

 

עבירת גניבה

דין הגנב

דין הגונב הינו עונש מאסר של שלוש שנים בפועל.

 

אדם גונב דבר אם הוא

נוטל ונושא דבר הניתן להיגנב, בלי הסכמת הבעל, במרמה ובלי תביעת זכות בתום לב, כשהוא מתכוון בשעת הנטילה לשלול את הדבר מבעלו שלילת קבע. בהיותו מחזיק כדין דבר הניתן להיגנב, בפקדון או בבעלות חלקית, הוא שולח יד בו במרמה לשימושו שלו או של אחר שאינו בעל הדבר. לענין גניבה לפי סעיף קטן (א) אין נפקא מינה שהנוטל או השולח יד הוא חבר דירקטוריון או נושא משרה בתאגיד שהדבר שייך לו, ובלבד ששאר הנסיבות מצטרפות כדי גניבה.

 

לעניין גניבה:
  • “נטילה” – לרבות השגת החזקה:
  • בתחבולה;
  • בהפחדה;
  • בטעות הבעל ובידיעת הנוטל שההחזקה הושגה כך;
  • במציאה, אם בזמן המציאה מניח המוצא שאפשר באמצעים סבירים לגלות את הבעל;
  • “נשיאה” – לרבות הסרת דבר ממקומו, ובדבר המחובר – הסרתו לאחר ניתוקו הגמור;
  • “בעלות” – לרבות בעלות חלקית, החזקה, זכות החזקה או שליטה;
  • “דבר הניתן להיגנב” – דבר בעל ערך שהוא נכסו של אדם, ובמחובר למקרקעין – לאחר ניתוקו מהם.

 

גניבה בידי עובד הציבור

עובד הציבור הגונב דבר שהוא נכס המדינה או דבר שהגיע לידיו מכוח עבודתו, וערכו עולה על אלף שקלים חדשים, דינו – מאסר עשר שנים.

 

גניבה בידי עובד

עובד הגונב דבר שהוא נכס מעבידו, או שהגיע לידי העובד בשביל מעבידו, וערכו עולה על אלף שקלים חדשים, דינו – מאסר שבע שנים.

 

גניבה בידי מורשה

העושה אחת מאלה, דינו – מאסר שבע שנים:

 

גנב עם ייפוי כוח

גונב נכס שקיבל עם ייפוי כוח לעשיה בו;

 

גונב נכס שהופקד אצלו

גונב נכס שהופקד אצלו, לבדו או עם אדם אחר, על מנת שישמרנו שמירה מעולה או ישתמש בו או בתמורתו, כולם או מקצתם, למטרה פלונית או ימסור כולם או מקצתם לאדם פלוני;

 

גנב שקיבל בשביל אחר

גונב נכס שקיבל, לבדו או עם אדם אחר, בשביל אדם אחר או לזכותו;

 

נייר ערך

גונב מן התמורה של נייר ערך, או של עשיה בנכס על פי יפוי כוח, כשקיבל הוראה שתשמש למטרה פלונית או תשולם לאדם פלוני.

עבירות רכוש

פריצה, כניסה והתפרצות

 

פורץ

השובר חלק חיצוני או פנימי של בנין, או פותח – במפתח, במשיכה, בדחיפה, בהרמה או בכל דרך אחרת – דלת, חלון, תריס או כל דבר שנועד לסגור או לכסות פתח בבניין או פתח הנותן מעבר מחלק לחלק בבניין, נקרא פורץ.

 

נכנס

המכניס לבניין חלק מגופו או מן הכלי שהוא משתמש בו, נקרא נכנס.

 

מתפרץ

הפורץ ונכנס או פורץ ויוצא, נקרא מתפרץ.

 

פורץ ונכנס

הנכנס לבניין באיום, בתחבולה, או בקנוניה עם אדם שבבניין, או נכנס לארובה או לפתח אחר של הבניין העומד פתוח דרך קבע לצורך מסוים וכרגיל אינו נועד לשמש לכניסה, רואים אותו כאילו פרץ ונכנס.

 

גניבת רכב

גנב רכב

הגונב רכב, דינו מאסר שבע שנים.

 

כדין גנב רכב

הנוטל רכב ללא רשות מבעליו, והוא מעבירו למקום אחר או לאדם אחר בנסיבות המצביעות על כוונה שלא להחזירו לבעליו, אף אם עשה כל אחד מאלה על-ידי אחר, דינו כדין גונב רכב.

 

גניבה או זיוף של מסמך

הגונב או מזייף מסמך או משתמש במסמך במרמה, כאשר:

  • המסמך קשור לבעלות, לחזקה או לשימוש ברכב;
  • המעשה נעשה כדי לבצע או להקל על ביצוע עבירה לפי סימן זה, דינו – מאסר חמש שנים.

 

קבלת נכסים שהושגו

המקבל במזיד, בעצמו או על ידי שלוח, דבר, כסף, נייר ערך או כל נכס אחר, כשהוא יודע כי בפשע נגנב, נסחט, הושג או נעשה בו, והנוטל עליו בעצמו או על ידי שלוח, לבדו או ביחד עם אחר, את השליטה או העשיה בנכס כאמור, דינם – מאסר שבע שנים, אולם יכולים הם להיות נידונים בבית משפט המוסמך לשפוט את מבצע הפשע ויהיו צפויים לעונש שהוא צפוי לו.

עורך דין פלילי אלון ארז, הבקיא בחוק ובפסיקה הנוגעים לעבירות רכוש, מייצג במקצועיות הגבוהה ביותר ובמסירות, לקוחות החשודים או נאשמים בעבירות רכוש.

לקבלת ייעוץ בנושא, התקשרו עוד היום: 050-7368203
עו”ד פלילי אלון ארז זמין 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע

אין בתוכן המצוי באתר, כדי לשמש או להיחשב כייעוץ משפטי ו/או המלצה משפטית ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו”ד ואין להסתמך על המידע בכל צורה שהיא. יובהר, כי כל פעולה שתעשה על פי המידע המצוי באתר הינה על אחריות הצופה בלבד ולא יהא באילו כדי ליצור יחסי עורך דין לקוח בין הצופה לבין עורך דין אלון ארז, בין במישרין ובין בעיקיפין. 

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
אולמרט בעליון

בתחילת השבוע החליט נשיא בית המשפט העליון, השופט אשר גרוניס, כי מורשעי “פרשת הולילנד” ובהם ראש הממשלה לשעבר, מר אהוד אולמרט, לא יתחילו את ריצוי

קרא עוד »
אי הרשעה פלילית

הכלל המשפטי באופן כללי וכברירת מחדל, מרגע שהוכחה אשמתו של אדם, הרי שהדרך לציין את הפסול שבמעשה הפלילי, היא על דרך הרשעה פלילית. זאת, על

קרא עוד »
כפתור: חזור למעלה