זמין 24 שעות ביממה
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

חיפוש…

עתירות אסירים

עורך דין פלילי המייצג אסירים/עצורים, אסיר (ובכלל זה עציר) רשאי להגיש עתירות אסירים לבית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא בית הסוהר שבו הוא מוחזק עתירה נגד רשויות המדינה ואנשים הממלאים תפקידים על-פי דין בכל ענין הנוגע למאסרו או למעצרו.

 

עתירות אסירים – מה זה?

העתירה יכולה להיות בהקשר לתנאי המאסר או המעצר וסדריהם, החלטות ועדת השחרורים, טיפול הפרקליטות והמשטרה בתיקים תלויים ועומדים וכן כל עניין שיש לו נגיעה ישירה או עקיפה לתנאי המאסר או המעצר. אולם, אין בכלל זה בכדי לגרוע מסמכותו של בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק. בשל חשיבות שבשמירת זכויותיו של האסיר, רצוי לפנות לעורך דין פלילי המכיר את נושא עתירם של אסירים.

עתירות מוגשים לבית המשפט המחוזי בכתב, במספר עותקים מספיק בשביל בית המשפט וכל המשיבים ויפורטו בה מספר זהות של העותר והנימוקים שעליהם היא מתבססת.
לעתירה יצורף תצהיר לאימות העובדות המשמשות לה יסוד.

 

התנאים לפטור מתשלום עתירה

על פי תקנות האגרות, יינתן פטור חלקי או מלא מתשלום אגרה בהתקיים שני תנאים. האחד, כי אין ביכולתו של המבקש לשלם את האגרה, או שהוא מתקשה בכך באופן ממשי. השני, כאשר ההליך מגלה על פניו עילה בת-סיכוי. לצורך קיום התנאי השני די בסיכוי ברף נמוך. נדרש איזון בין שני התנאים האמורים, שאלה השיקולים העיקריים העומדים ברקעו: מחד, ניתן משקל לזכות הגישה של בעל דין לערכאות, שיש לה מימד חוקתי, גם אם אין הוא בעל אמצעים כספיים. מנגד, ניתן משקל לאינטרס הציבורי במניעת הליכי סרק, המכבידים על מערך ההליכים בבתי המשפט, יוצרים עומס וחוסר אבחנה בין מחלוקות של ממש לענינים של מה בכך, המביאים לבזבוז משאבים ציבוריים ולפגיעה בלתי מידתית בצדדים מתדיינים, המוטרדים לריק לצורך ניהול הליכים משפטיים.

 

תהליך העתירה

בית המשפט רשאי לשבת לדין בענין העתירה, כולה או מקצתה, בבית סוהר המצוי באזור שיפוטו של בית המשפט או במיתקן אחר השייך לשירות בתי הסוהר, ואשר מצוי סמוך לבית הסוהר כאמור, אם ראה לעשות כן למען הצדק או למען יעילות הדיון. העתירה תישמע במעמד העותר והמשיב או באי כוחם, במועד שקבע בית המשפט, ורשאי בית המשפט לצוות על המשיב להשיב תשובה בכתב, בלווית תצהיר או בלעדיו תוך זמן שיורה בית המשפט. תשובה בכתב תהיה במספר עותקים מספיק בשביל בית המשפט וכל העותרים.

 

דיון בבית המשפט

השופט או כאשר בית המשפט דן בשלושה אב בית הדין, רשאי לתת צווי ביניים, לבטלם או לשנותם, כפי שייראה לו בנסיבות העניין.
בכל ענין של סדר דין שלא נקבע בתקנות אלה, ידון בית המשפט בדרך הנראית לו מועילה ביותר להכרעה צודקת ומהירה.

 

ערעור בבית המשפט

בקשת רשות לערער על החלטת בית המשפט תוגש לבית המשפט העליון תוך חמישה עשר ימים מיום ההחלטה אם ניתנה בפני העותר, או מהיום שהומצאה לו ההחלטה אם ניתנה שלא בפניו. הבקשה תוגש בכתב, ויפורטו בה הנימוקים שעליהם היא מתבססת. הוגשה הבקשה לבית המשפט העליון, רשאי הוא לדון בה כאילו ניתנה הרשות והוגש הערעור.
בית המשפט העליון רשאי להחליט בערעור על פי סיכומים בכתב גם בלא טענות שבעל פה.

 

הכרעת בית המשפט בעניין עתירות אסירים

תקופת פגרה של בית המשפט לא תובא במנין הימים שנקבעו בתקנות אלה, או שנקבעו בידי בית המשפט או הרשם, אלא אם כן הורה בית המשפט או הרשם, לפי העניין, הוראה אחרת. התערבות של בית המשפט העליון בהכרעתו של בית המשפט המחוזי בעתירת אסיר, תיוחד למקרים שיש בהם בעיה משפטית בעלת חשיבות או נושא אחר שחשיבותו היא כללית, ולכן חשוב להתייעץ עם עורך דין פלילי בטרם הגשת בקשת רשות לערער או לעתור בבית המשפט.

עורך דין פלילי אלון ארז מגיש עתירות בשם אסירים לבתי המשפט.

אין בתוכן המצוי באתר, כדי לשמש או להיחשב כייעוץ משפטי ו/או המלצה משפטית ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו”ד ואין להסתמך על המידע בכל צורה שהיא. יובהר, כי כל פעולה שתעשה על פי המידע המצוי באתר הינה על אחריות הצופה בלבד ולא יהא באילו כדי ליצור יחסי עורך דין לקוח בין הצופה לבין עורך דין אלון ארז, בין במישרין ובין בעיקיפין. 

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי: