זמין 24 שעות ביממה

עבירות אלימות

תוכן העמוד:

עבירות אלימות ואיומים ניתן לחלק באופן גס לעבירות אלימות מסוג פשע ולעבירות אלימות מסוג עוון. עבירת אלימות מסוג עוון הינה עבירה שהעונש על המורשע בה הינו עד לשלוש שנות מאסר ואילו עבירת אלימות מסוג פשע הינה עבירה שהעונש על המורשע בה הינו מעל לשלוש שנות מאסר, הכל בהתאם לחוק הפלילי של מדינת ישראל וזאת יודע כל עורך דין פלילי.

 

מהן עבירות אלימות מסוג עוון במשפט הפלילי?

תקיפת סתם

התוקף שלא כדין את חברו, דינו – מאסר שנתיים.

 

תקיפה הגורמת חבלה ממשית

התוקף חברו וגורם לו בכך חבלה של ממש, דינו – מאסר שלוש שנים.

 

העושה אחת מאלה דינו – מאסר שלוש שנים:

  1. תוקף חברו כדי לבצע פשע;
  2. תוקף חברו כדי לגנוב דבר;
  3. תוקף חברו כדי להתנגד למעצר או ללכידה כדין, שלו עצמו או של זולתו,
    בשל כל עבירה, או למנוע לכידה או מעצר כאמור.
  4. הפוצע חברו שלא כדין, דינו – מאסר שלוש שנים.

 

מהן עבירות אלימות מסוג פשע במשפט הפלילי?

חבלה חמורה

החובל בחברו חבלה חמורה שלא בדין, דינו – מאסר שבע שנים.

 

חבלה בכוונה מחמירה:

נכות או מום

העושה אחת מאלה בכוונה להטיל באדם נכות או מום, או לגרום לו חבלה
חמורה, או להתנגד למעצר או לעיכוב כדין, שלו או של זולתו, או למנוע מעצר או
עיכוב כאמור. דינו – מאסר עשרים שנים:

 

פציעה או חבלה

פוצע אדם או גורם לו חבלה חמורה, שלא כדין;

 

פגיעה עם נשק

מנסה שלא כדין לפגוע באדם בקליע, בסכין או בנשק מסוכן או פוגעני אחר;

 

חומר נפיץ

גורם שלא כדין להתפוצצותו של חומר נפיץ;

 

שולח חומר נפיץ

שולח או מוסר לאדם חומר נפיץ או כל דבר מסוכן או מזיק אחר או גורם
לאדם שיקבל כל חומר או דבר כאמור;

 

הנחת חומר אסור

מניח, בכל מקום שהוא, חומר מרסק או נפיץ או נוזל משתך;

 

זריקה על אדם

זורק על אדם חומר או נוזל כאמור בפסקה (5), או משתמש בהם על גופו
בדרך אחרת.

 

כלפי בן משפחה

העובר עבירה לפי סעיף קטן (א) כלפי בן משפחתו, לא יפחת עונשו מחמישית
העונש המרבי שנקבע לעבירה, אלא אם כן החליט בית המשפט, מטעמים מיוחדים
שיירשמו, להקל בעונשו.

 

מה הדין במקרי תקיפת קטין או חסר ישע?

התוקף קטין או חסר ישע

התוקף קטין או חסר ישע וגורם לו חבלה של ממש, דינו – מאסר חמש שנים; היה התוקף אחראי על הקטין או על חסר הישע, דינו – מאסר שבע שנים.

 

מהי עבירה לפי סעיף קטן?

נעברה עבירה לפי סעיף קטן (א) ונגרמה לקטין או לחסר הישע חבלה חמורה, דינו של התוקף – מאסר שבע שנים, ואם היה התוקף אחראי על הקטין או חסר הישע, דינו – מאסר תשע שנים.
(ג) לעניין סעיף זה, “חבלה” – בין גופנית בין נפשית.

 

מה הדין על התעללות בקטין או בחסר ישע?

העושה בקטין או בחסר ישע מעשה התעללות גופנית, נפשית או מינית, דינו – מאסר שבע שנים; היה העושה אחראי על קטין או חסר ישע, דינו – מאסר תשע שנים.

 

כיצד מוגדרת עבירת איומים?

שאלה משפטית בתחום הפלילי חשובה, העולה בהקשר לעבירת האיומים הינה, האם ניתן לראות בעבירת האיומים עבירת אלימות. עבירת האיומים מוגדרת כדלקמן בחוק העונשין הישראלי:

“המאיים על אדם בכל דרך שהיא בפגיעה שלא כדין בגופו, בחירותו, בנכסיו, בשמו הטוב או בפרנסתו, שלו או של אדם אחר, בכוונה להפחיד את האדם או להקניטו, דינו – מאסר שלוש שנים”.

 

למה מומלץ לקבל ייעוץ משפטי כאשר מואשמים בעבירת אלימות?

עורך דין פלילי מיומן יודע שלסיווגה של עבירת האיומים כעבירת אלימות חשיבות מכרעת בנוגע לאנשים אשר עונש של מאסר על תנאי בעבירת אלימות מרחף מעל לראשם.

ניקח לדוגמה אדם שהשתחרר ממאסר עקב הרשעה בעבירת אלימות, אולם עונש של מאסר על תנאי למשך שלוש שנים מיום שחרורו מרחף מעל לראשו, עקב משפט פלילי קודם, ויהיה ניתן להטיל אותו על אותו אדם ששוחרר מהמאסר זה עתה, בנוסף לכל עונש אחר ואף מאסר בפועל נוסף, במקרה ואותו אדם יעבור עבירת אלימות בשלוש השנים שלאחר שחרורו.

אם עבירת איומים תחשב לעבירת אלימות הרי שבמקרה בו אותו אדם יורשע בעבירת איומים, אזי עונש המאסר על תנאי שמרחף מעל לראשו יהפוך לעונש מאסר בפועל ואילו במקרה בו עבירת האיומים לא תחשב לעבירת אלימות אזי, עונש המאסר על תנאי לא יהפוך לעונש של מאסר בפועל, במקרה ואותו אדם יורשע בעבירת איומים. לכן, חשוב לשכור את שירותיו של עורך דין פלילי מיומן.

עורך דין פלילי אלון ארז, הבקיא בחוק ובפסיקה הנוגעים לעבירות האלימות והאיומים, מייצג במקצועיות הגבוהה ביותר ובמסירות, לקוחות החשודים או נאשמים בעבירות אלימות ואיומים.

אין בתוכן המצוי באתר, כדי לשמש או להיחשב כייעוץ משפטי ו/או המלצה משפטית ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו”ד ואין להסתמך על המידע בכל צורה שהיא. יובהר, כי כל פעולה שתעשה על פי המידע המצוי באתר הינה על אחריות הצופה בלבד ולא יהא באילו כדי ליצור יחסי עורך דין לקוח בין הצופה לבין עורך דין אלון ארז, בין במישרין ובין בעיקיפין. 

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
אולמרט בעליון

בתחילת השבוע החליט נשיא בית המשפט העליון, השופט אשר גרוניס, כי מורשעי “פרשת הולילנד” ובהם ראש הממשלה לשעבר, מר אהוד אולמרט, לא יתחילו את ריצוי

קרא עוד »
אי הרשעה פלילית

הכלל המשפטי באופן כללי וכברירת מחדל, מרגע שהוכחה אשמתו של אדם, הרי שהדרך לציין את הפסול שבמעשה הפלילי, היא על דרך הרשעה פלילית. זאת, על

קרא עוד »
כפתור: חזור למעלה